Flyght Order (Fly-off Rounds)

F/O 1R
Order No. Name
Start 8:30 1 33 Shin Moriyasu
2 16 Naoki Horii
3 32 Masatoshi Iso
4 11 Shinya Kunii
5 41 Hiroki Ito
6 23 Taijyu Ukai
7 27 Takashi Nonogaki
8 20 Kazushi Onizawa
9 24 Yukihiro Dobashi
10 35 Kazuaki Kougo
11 29 Zenichi Maeda
12 12 Takaaki Kashiwabara
13 17 Masahiko Ino
14 39 Yasuichi Sawamura
15 28 Takeshi Imai
F/O 2R
Order No. Name
1 20 Kazushi Onizawa
2 24 Yukihiro Dobashi
3 35 Kazuaki Kougo
4 29 Zenichi Maeda
5 12 Takaaki Kashiwabara
6 17 Masahiko Ino
7 39 Yasuichi Sawamura
8 28 Takeshi Imai
9 33 Shin Moriyasu
10 16 Naoki Horii
11 32 Masatoshi Iso
12 11 Shinya Kunii
13 41 Hiroki Ito
14 23 Taijyu Ukai
15 27 Takashi Nonogaki

(C)Ichiro Komori,All right reserved