Flyght Order (Fly-off Rounds)

F/O 1R
Order No. Name
Start 8:30 1 27 Takaaki Kashiwabara
2 7 Masahiko Ino
3 31 Shinn Moriyasu
4 29 Shinya Kunii
5 37 Hiroki Ito
6 6 Masatoshi Iso
7 35 Tsubasa Uchida
8 34 Takeshi Imai
9 11 Kazuaki Kougo
10 14 Kazufumi Onizawa
11 18 Naoki Horii
12 26 Zenichi Maeda
13 25 Naoya Kawaguchi
14 8 Takashi Nonogaki
15 9 Hiroyuki Dobashi
F/O 2R
Order No. Name
1 34 Takeshi Imai
2 11 Kazuaki Kougo
3 14 Kazufumi Onizawa
4 18 Naoki Horii
5 26 Zenichi Maeda
6 25 Naoya Kawaguchi
7 8 Takashi Nonogaki
8 9 Hiroyuki Dobashi
9 27 Takaaki Kashiwabara
10 7 Masahiko Ino
11 31 Shinn Moriyasu
12 29 Shinya Kunii
13 37 Hiroki Ito
14 6 Masatoshi Iso
15 35 Tsubasa Uchida

(C)Ichiro Komori,All right reserved