Flyght Order (Fly-off Rounds)


F/O 1R
Order No. Name
Start 8:30 1 11 Tetsuya Kusakabe
2 25 Masatoshi Iso
3 1 Hiroshi Futatsugi
4 2 Manabu Hashimoto
5 27 Yuji Kamiya
6 20 Takashi Nonogaki
7 3 Hideki Sizuki
8 15 Ryo Matsui
9 42 Hiroki Ito
10 12 Tetsuro Ikeda
11 34 Yasuichi Sawamura
12 16 Minoru Kobayashi
13 32 Yukihiro Dobashi
14 6 Kazuomi Tsukahara
15 38 Shinya Kunii
F/O 2R
Order No. Name
1 15 Ryo Matsui
2 42 Hiroki Ito
3 12 Tetsuro Ikeda
4 34 Yasuichi Sawamura
5 16 Minoru Kobayashi
6 32 Yukihiro Dobashi
7 6 Kazuomi Tsukahara
8 38 Shinya Kunii
9 11 Tetsuya Kusakabe
10 25 Masatoshi Iso
11 1 Hiroshi Futatsugi
12 2 Manabu Hashimoto
13 27 Yuji Kamiya
14 20 Takashi Nonogaki
15 3 Hideki Sizuki


(C)Ichiro Komori,All right reserved